RODO


 

Klauzula informacyjna RODO


       Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest firma FOLES Dariusz Folerzyński przy ul. Mieszka I 26, 89-600 Chojnice.


2. W sprawie Państwa danych można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@foles.pl.


3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U 2018, poz. 603) w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.


4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, dla którego zostały podane.


5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.


6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów i służy tylko w celu realizacji świadczenia usług zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.


9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.


10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.